swMenuFree

Обука за новите наставни содржини по предметот работа со компјутер и основи на програмирањето

Здружението на информатичари на Македонија го подготви и го реализира наставниот дел од првичната обука за предметот Работа со компјутер и основи на програмирање. Подолу се поставени линкови до подготвените материјали.

Скопје Битола ШтипМатеријали

  • Вовед во предметот (alb)
  • Поим за алгоритам (alb)
  • Запознавање со програмирање преку игра (alb)
  • Запознавање со ScratchJr (alb)
  • © 2009-2015 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.