swMenuFree

Обука за новите наставни содржини по предметот работа со компјутер и основи на програмирањето

Здружението на информатичари на Македонија го подготви и го реализира наставниот дел од првичната обука за предметот Работа со компјутер и основи на програмирање. Подолу се поставени линкови до подготвените материјали.

Скопје Скопје Прилеп Штип
СкопјеМатеријали

  • Вовед во обуката (alb)
  • Програмирање низ игра (alb)
  • Основи на Scratch (alb)
  • Креирање на програми во Scratch (alb)

  • Дополнителни материјали (alb)
  • © 2009-2015 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.